Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

Rekrutacja do Klubu Integracji Społecznej w Nowinach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach, Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach oraz Fundacja „Pestka” informują, że od czerwca 2022 r. rusza nabór do Klubu Integracji Społecznej.

Siedzibą Klubu Integracji Społecznej „SZANSA” w Nowinach będzie Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach (ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny). Kontakt telefoniczny do Fundacji „Pestka”: (41) 341-74-96 oraz do GOPS Nowiny do pracowników socjalnych: (41) 347-56-70 numery wewn. 274-277

Klub Integracji Społecznej do programu zaprasza około 10 osób. Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej

 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

   

Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym jest mowa w przepisach o pomocy społecznej. W celu podpisania kontraktu socjalnego prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Oferta KIS „SZANSA” to różnorodne, bezpłatne zajęcia, dopasowane do potrzeb uczestników, między innymi:

 1. Klub Aktywności Rozmaitych (KAR) realizacja 10 mini-grantów (własnych pomysłów, projektów przez uczestników programu w obszarze ich zainteresowań i pasji)

 2. Warsztaty i spotkania integracyjne (np. spotkania z ciekawymi ludźmi, piknik rodzinny)

 3. Akademia zdrowia, sportu i rekreacji (np. wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, warsztaty zdrowego odżywiania, zaburzenia snu, depresja, zajęcia sportowe, itp.)

 4. Akademia kultury (np. spektakle teatralne, projekcje filmowe, wycieczki)

 5. Poradnictwo (porady specjalistów, w tym: prawne, psychologiczne, terapeuta uzależnień)

 6. Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe (np. warsztaty komputerowe, savoir-vivre, kompetencji społecznych, porady związane z fryzurą, ubiorem, makijażem)

 7. Reintegracja zawodowa

 • pomoc w poszukiwaniu pracy (w tym pracy incydentalnej wg innowacyjnej, nie spotykanej dotąd w naszym kraju formuły)

 • spotkania z pracodawcami, alternatywy życia zawodowego szkolenia zawodowe, kompetencyjne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie Klubu Integracji Społecznej „SZANSA” w Nowinach.