Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach o dostępnych formach wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 2023 r.”

Co jest celem Programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

 Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.

 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.

 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.

 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie gminy Nowiny:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
   

 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • znacznym

 • umiarkowanym

 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług asystentury jeszcze w bieżącym roku. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym nr tel. 41 347-56-74, 41 – 347-56 – 76 lub osobiście udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25.

Gmina Nowiny złożyła wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o udział w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024” na kwotę 1 799 280,00 złotych. Oczekujemy na wyniki naboru.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy Asystenta prosimy o kontakt telefoniczny 41 347-56-74, 41 – 347-56 – 76 lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25.

Program „–Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 2023 r. edycja 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa – wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że w tut. Ośrodku można nadal skorzystać z pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Wsparcie może odbywać się w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru wojewody (limit do 14 dni).

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowany będzie do grudnia 2023 r.

Wsparcie może odbywać się w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru wojewody (limit do 14 dni).

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z „Opieki wytchnieniowej” prosimy o kontakt telefoniczny 41 347-56-74, 41 – 347-56 – 76 lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25.