Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Artykuły

 • Podziękowanie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach oraz Gmina Nowiny składają podziękowanie firmie VOLVO – Maszyny Budowlane Polska Sp. z o. o. za przekazanie darowizny dla Uchodźców z Ukrainy w formie pościeli, ręczników oraz proszków do prania. Dary zostaną przekazane osobom uciekającym przed działaniami wojennymi przebywającymi na terenie Gminy Nowiny.

  Czytaj Więcej o: Podziękowanie
 • Informacja o projekcie

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie informuje, że w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, a także przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach rozpoczą realizację Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

  Celem Projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (nie jest wymagane zamieszkiwanie na terenie powiatów, które są partnerami Projektu), a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.

  Każdy z Partnerów Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizuje wielowymiarowe wsparcie m.in. naukę języka polskiego, finansowanie krótkich kursów doszkalających, udzielanie porad prawnych oraz psychologicznych, usługi tłumacza oraz tłumaczenia dokumentów, opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w trakcie korzystania ze wsparcia przez uczestnika Projektu, a także pomoc socjalno-bytową.

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jako Lider Projektu zamierza zrealizować m.in. bezpłatne kursy języka polskiego jako obcego wraz z możliwością przystąpienia do państwowych egzaminów certyfikatowych. Kursy zakończone egzaminem certyfikatowym mogą okazać się szczególnie przydatne osobom, które planują podjąć zatrudnienie i pozostać w Polsce na dłużej. Ponadto uruchomione zostaną dyżury regionalnego managera ds. integracji uchodźców (osoba ukraińskojęzyczna) oraz konsultanta prawnego.

  Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych form wsparcia oraz rozpoczęcia rekrutacji na kursy języka polskiego jako obcego wraz z organizacją państwowych egzaminów certyfikatowych dostępne są stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz pod numerami telefonów: (41) 342-16-92 oraz (41) 342-13-88.

   

  Czytaj Więcej o: Informacja o projekcie
 • Rekrutacja do Klubu Integracji Społecznej w Nowinach

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach, Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach oraz Fundacja „Pestka” informują, że od czerwca 2022 r. rusza nabór do Klubu Integracji Społecznej.

  Siedzibą Klubu Integracji Społecznej „SZANSA” w Nowinach będzie Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach (ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny). Kontakt telefoniczny do Fundacji „Pestka”: (41) 341-74-96 oraz do GOPS Nowiny do pracowników socjalnych: (41) 347-56-70 numery wewn. 274-277

  Klub Integracji Społecznej do programu zaprasza około 10 osób. Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

  • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej

  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

  • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

  • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

    

  Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym jest mowa w przepisach o pomocy społecznej. W celu podpisania kontraktu socjalnego prosimy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

  Oferta KIS „SZANSA” to różnorodne, bezpłatne zajęcia, dopasowane do potrzeb uczestników, między innymi:

  1. Klub Aktywności Rozmaitych (KAR) realizacja 10 mini-grantów (własnych pomysłów, projektów przez uczestników programu w obszarze ich zainteresowań i pasji)

  2. Warsztaty i spotkania integracyjne (np. spotkania z ciekawymi ludźmi, piknik rodzinny)

  3. Akademia zdrowia, sportu i rekreacji (np. wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, warsztaty zdrowego odżywiania, zaburzenia snu, depresja, zajęcia sportowe, itp.)

  4. Akademia kultury (np. spektakle teatralne, projekcje filmowe, wycieczki)

  5. Poradnictwo (porady specjalistów, w tym: prawne, psychologiczne, terapeuta uzależnień)

  6. Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe (np. warsztaty komputerowe, savoir-vivre, kompetencji społecznych, porady związane z fryzurą, ubiorem, makijażem)

  7. Reintegracja zawodowa

  • pomoc w poszukiwaniu pracy (w tym pracy incydentalnej wg innowacyjnej, nie spotykanej dotąd w naszym kraju formuły)

  • spotkania z pracodawcami, alternatywy życia zawodowego szkolenia zawodowe, kompetencyjne

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie Klubu Integracji Społecznej „SZANSA” w Nowinach.

   

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja do Klubu Integracji Społecznej w Nowinach
 • Informacja w sprawie DODATKU OSŁONOWEGO

  Informacja w sprawie DODATKU OSŁONOWEGO

  Wójt Gminy Nowiny informuje, że mieszkańcy Gminy Nowiny mogą się ubiegać się o dodatek „osłonowy” wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Wnioski o świadczenie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Druk o dodatek osłonowy można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach lub ze strony internetowej:

  https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

  Dodatek osłonowy przysługuje w sytuacji kiedy dochody netto za 2020 r. nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. (W przypadku złożenia wniosku po 1 sierpnia 2022 r. dochód będzie wyliczany za 2021 r.)

  Jeśli wniosek złożony zostanie do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.

  Jeśli wniosek złożony zostanie po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

  Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

  We wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego konieczne będzie wskazanie osób tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Poprawność wypełnienia wniosków będzie weryfikowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi.

  Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
  1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (wcześniej należy zgłosić źródła ogrzewania w Urzędzie Gminy Nowiny) wynosi rocznie:
  1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

  Osoby starsze niepełnosprawne mające problem z dotarciem do tut. Ośrodka prosimy o kontakt telefoniczny.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 41-347-56-70, 41-347-56-81 lub osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25 w godz. 7.15 – 15.15.

   

   

  Czytaj Więcej o: Informacja w sprawie DODATKU OSŁONOWEGO
 • Zawiadomienie Administratora danych osobowych o naruszeniu ochrony danych osobowych wyróżnione

  Nowiny, dnia 13.12.2021r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowinach
  ul. Białe Zagłębie 25
  26-052 Nowiny

  Zawiadomienie Administratora danych osobowych o naruszeniu ochrony danych osobowych

   

  Administrator danych osobowych (dalej „Administrator”), tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowinach ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny  na podstawie obowiązku wynikającego z art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawiadamia o zaszyfrowaniu  bazy programu kadrowo-finansowego, która była użytkowana do realizacji zadań związanych z obsługą kadrowo-finansową GOPS. Przeprowadzono procedurę zgłoszenia incydentu do CERT NASK zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W toku czynności ustalono, że pracownik Urzędu Gminy Nowiny otworzył zainfekowany link co skutkowało uruchomieniem oprogramowania złośliwego, który zaszyfrował serwer. Następnie w dniu  09.12.2021 roku Administrator otrzymał informację od operatora CERT odnośnie wycieku danych z zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, które zostały opublikowane przez nieznanych sprawców. W toku dalszych czynności wyjaśniających w dniu 10.12.2021 Administrator otrzymał potwierdzenie wycieku czterech baz danych, w których znajdują się dane osobowe pracowników, byłych pracowników oraz kontrahentów współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowinach.  Z przeprowadzonych czynności wyjaśniających przez obsługę IT Urzędu Gminy Nowiny stwierdzono, że serwer został zainfekowany oprogramowaniem złośliwym, doszło do wycieku danych osobowych obecnych, byłych pracowników oraz kontrahentów współpracujących z GOPS.

  W wyniku przeprowadzonej do chwili obecnej analizy programu służącego do obsługi kadrowo-finansowej ustalono, że niekontrolowany dostęp do danych osobowych dotyczył następujących danych: imię i nazwisko pracownika, nazwiska rodowego jego matki, adres zamieszkania, data i miejsca urodzenia, numer PESEL, danych dotyczących dokumentu tożsamości, numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu kontaktowego.

  Administrator dokonując analizy mającego miejsce zdarzenia ocenił, że ww. okoliczności mogłyby skutkować wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w przypadku złych intencji stanowi o zwiększonym ryzyku dokonania przestępstwa kradzieży lub sfałszowania tożsamości w celu dokonania szkód majątkowych np. wyłudzenia pożyczek lub kredytów z instytucji finansowych. W związku z powyższym Administrator podjął decyzję o zawiadomieniu Pani/Pana o zaistniałym zdarzeniu, w celu możliwości podjęcia przez Panią/ Pana czynności zapobiegawczych.

  W celu zabezpieczenia się przed ewentualną kradzieżą tożsamości zasadnym jest:

  - zastrzeżenie dokumentu tożsamości w Państwa banku;

  - wymianę dokumentu tożsamości;

  -zastrzeżenia swojego numeru PESEL w placówce bankowej, w Biurze Informacji  Kredytowej lub Krajowym Rejestrze Długów.

  Wobec wskazanych powyżej możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych informujemy, że w celu zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków zaistniałego zdarzenia rekomenduje się np.:

  1. zgłoszenie faktu naruszenia danych właściwym organom lub instytucjom wymienionym powyżej w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”,
  2. ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu.

  Podjęcie tych działań (działań zapobiegawczych) ma na celu zabezpieczenie danych osobowych przed niewłaściwym ich wykorzystaniem również w przyszłości.

   

  Administrator zawiadamia również, że zastosował i wdrożył środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w celu wyeliminowania podobnych nieprawidłowości w przyszłości, w szczególności:

   

  1. Administrator zlecił przeprowadzenie sprawdzeń w zakresie przyjętych rozwiązań IT w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach Nowiny.
  2. Administrator zlecił przeprowadzenie analizy ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach.
  3. Administrator zlecił przeprowadzenie szkolenia obejmującego w swoim zakresie elementy związane z trybem postępowania z potencjalnie zainfekowanymi plikami oraz linkami.
  4. Ponadto Administrator dokona przeglądu dokumentacji obowiązujące Polityki Ochrony Danych Osobowych w celu unaocznienia pracownikom stosownych obowiązków i należytej staranności przy ich realizacji.

   

  W przypadku chęci uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień w związku z zaistniała sytuacją, uprzejmie proszę kontaktować się z Kierownikiem GOPS Panem Marcinem Król  - pod numer telefonu: 413475671, e-mail: m.krol@nowiny.com.pl lub Inspektorem Ochrony Danych - Robert Pytlik,  numer telefonu 604901125, e-mail: iod@abi-net.pl

   

  Jednocześnie informuję, że Administrator przekazał treść niniejszego zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z wymogami prawnymi.

  Pliki do pobrania

   

  Czytaj Więcej o: Zawiadomienie Administratora danych osobowych o naruszeniu ochrony danych osobowych