Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Artykuły

 • WAŻNE - Informacja o dodatku węglowym

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach, informuje, że zgodnie art. 2 ust. 3b ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.( Dz. U.2022 poz. 1962 ze zm.): „w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.” Dodatek węglowy przysługuje gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wymienione w art.2 ust.1 zostało zgłoszone do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do 11 sierpnia 2022 r. Odpowiedzi na pytania udzielamy pod numerem telefonu 41 347-56-71.

  Czytaj Więcej o: WAŻNE - Informacja o dodatku węglowym
 • OGŁOSZENIE

  W związku z planowanymi na dzień 30 września 2022r. pracami serwisowymi centrali telefonicznej Urzędu Gminy informujemy iż mogą wystąpić problemy z połączeniami telefonicznymi do Urzędu Gminy oraz jednostek podległych tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Planowane przerwy w komunikacji wystąpią w godzinach 13.00 – 16.00.

  Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej można kontaktować się pod numerem telefonu: 798-572-835.

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE
 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

  W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że dostępne są już wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła niż węgiel. Dodatek składamy na pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG¹, olej opałowy. Wysokość dodatku wynosi:

  3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane pelletem drzewnym innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego:

  1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek , koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

  500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

  2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  Powyższy dodatek dotyczy wnioskodawców których główne źródło ciepła jest zgłoszone lub wpisane lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.), jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe kocioł gazowy zasilany skroplonym LPG, kocioł olejowy.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o dodatek mogą się ubiegać gospodarstwa domowe które nie skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.) ani nie został złożony wniosek o wypłatę tego dodatku.

  Z powyższego dodatku nie mogą skorzystać gospodarstwa domowe które zakupiły paliwa stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała z tego tytułu rekompensata na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 24 ust.5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw „.. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy który złożył jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”

  Komplet dokumentów tj. wniosek, klauzulę informacyjną RODO oraz deklarację źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można składać w GOPS Nowiny od dnia 22.09.2022 r.

  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (41) 347-56-73.

   

  ¹) Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

   

  Czytaj Więcej o: Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
 • Projekt "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w Gminie Nowiny

  W dniu 14.09.2022 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury "Perła" w Nowinach, odbyło się spotkanie w sprawie projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy", którego celem jest wsparcie społeczne, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

  Do projektu zgłosiło się osiem osób z Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Nowiny. W ramach projektu będą mogły otrzymać między innymi:

  - pomoc w nauce języka polskiego

  - pomoc psychologiczną indywidualną i grupową

  - poradnictwo prawne

  - pomoc asystenta w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, w zatrudnieniu i w edukacji

  - usługę tłumacza

  - opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania ze szkolenia

  - pomoc finansową na zakup żywności, środków czystości i innych potrzeb związanych z mieszkaniem.

  Ponadto w przyszłym roku w ramach projektu około 100 dzieci będzie mogło skorzystać z refundacji na zakup wyprawki szkolnej, a także kursów komputerowych.

  Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu na terenie naszej gminy, w dalszym ciągu mogą się zapisać na udział w projekcie. W tej sprawie należy kontaktować się osobiście w Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach na ul. Okrzei 18/7 lub telefonicznie/e-mailem kontaktując się z panią Dorotą Gołębiowską pod nr.tel. 600-286-695 / pcprokrzei@pcprkielce.pl.

  Czytaj Więcej o: Projekt "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w Gminie Nowiny
 • Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

  Od 1 września 2022 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

  Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

  • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn.zm.) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,

  • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. Z 2022 r., poz. 2268
   z późn.zm.) - art. 8 ust. 3-13,

  • ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.).

  Wnioski na rok szkolny 2022/2023 wydawane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłebie 25

  Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r.
  Dzień 15.09.2022 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.
  Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie
  wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, np. śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

  Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać od 01.09.2022 r. do 15.10.2022 r. Dzień 15.10.2022 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może nastąpić na warunkach określonych powyżej.

  Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

  Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z tego miesiąca.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.).

  Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

  Wniosek może złożyć: rodzic/opiekun prawny; pełnoletni uczeń; dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

  WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO UCZNIA ODDZIELNIE.

  Stypendia szkolne przysługują:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
   o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,

  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  Stypendium szkolne nie przysługuje:
  - uczniom klas zerowych,
  - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nowiny.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach oraz w załączniku poniżej:

  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Nowiny, ul. Białe Zagłebie 25, 26-052 Nowiny lub pod numerami telefonów (41) 347-56-76 lub (41) 347-5677 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

   

  Czytaj Więcej o: Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023