Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Stypendia szkolne

Artykuły

 • Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

  Od 1 września 2022 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

  Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

  • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn.zm.) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,

  • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. Z 2022 r., poz. 2268
   z późn.zm.) - art. 8 ust. 3-13,

  • ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.).

  Wnioski na rok szkolny 2022/2023 wydawane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłebie 25

  Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r.
  Dzień 15.09.2022 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.
  Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie
  wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, np. śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

  Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać od 01.09.2022 r. do 15.10.2022 r. Dzień 15.10.2022 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może nastąpić na warunkach określonych powyżej.

  Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

  Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z tego miesiąca.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.).

  Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

  Wniosek może złożyć: rodzic/opiekun prawny; pełnoletni uczeń; dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

  WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO UCZNIA ODDZIELNIE.

  Stypendia szkolne przysługują:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
   o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,

  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  Stypendium szkolne nie przysługuje:
  - uczniom klas zerowych,
  - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nowiny.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach oraz w załączniku poniżej:

  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Nowiny, ul. Białe Zagłebie 25, 26-052 Nowiny lub pod numerami telefonów (41) 347-56-76 lub (41) 347-5677 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

   

  Czytaj Więcej o: Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023
 • Stypendia szkolne na lata 2021-2022

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w tutejszym Ośrodku, w okresie od 1 września do dnia 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do dnia 15 października 2021 roku. Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, jak również na naszej stronie internetowej.  Czytaj Więcej o: Stypendia szkolne na lata 2021-2022