Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Informacja o stypendiach szkolnych na rok 2023/2024

W dniach od 1 do 15 września 2023 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych składa się do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenia o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.  za m-c sierpień 2023r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenie lub kserokopia (oryginał do wglądu), decyzji o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

 • kserokopia (oryginał do wglądu), wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,

 • zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości otrzymanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji.

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy tj. za 2022 r., oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku nieprowadzenia działalności w roku ubiegłym za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie osoby prowadzącej działalność o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

 • w przypadku osób niepracujących – zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego,

 • w przypadku osób niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oświadczenia o niezarejestrowaniu oraz braku źródeł dochodów,

 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie - art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.).

Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, pokój nr 4, tel. 41 347-56-76.

Wnioski w tut. Ośrodku przyjmowane są od osób zamieszkujących na terenie Gminy Nowiny.