Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W 2024 r. dodatek osłonowy:

 • przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 • jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 • wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł

 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku ustalona według zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym, wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przysługuje wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi 50% kwot obowiązujących w 2022 r. po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł

 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł

 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku wynosi:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 286 zł

 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 429 zł

 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 607,75 zł

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 822,25 zł.

Przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego brany jest pod uwagę dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • dochody z gospodarstwa rolnego.

 • Terminy składania dokumentów

 • do 30 kwietnia 2024 r.,

 • wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Miejsce składanie wniosku:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWINACH

26-052 NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25

Wnioski i załączniki mogą być składane w formie elektronicznej
za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu

lub za pośrednictwem poczty.

WAŻNE: Wnioski i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Autor: Redaktor