Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Artykuły

 • „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością.

   

  Cele Programu

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. A, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  c) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek oraz załatwienie niezbędnych spraw.

   

  Program ma także zapewniać:

  · wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  · w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

  Gmina Nowiny wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków na zorganizowanie opieki wytchnieniowej w placówce opieki całodobowej.

   

  Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

  Zgłoszeń do programu można dokonywać :

  ·telefonicznie pod numerem telefonu 41347-56-71

  ·osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, 26-052 Nowiny

  Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

     Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023
 • ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023.

  Gmina Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 roku.

  Gmina Nowiny zamierza wystąpić z wnioskiem do naboru realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” – realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł

  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

  Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, lub telefonicznie pod niżej podane numery:

  Osoby do kontaktu w sprawie programu:

  Edyta Nowak – (41) 347-56-75

  Marcin Król – (41) 347-56-71

   

  Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023-r

   

  Czytaj Więcej o: ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
 • WAŻNE - Informacja o dodatku węglowym

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach, informuje, że zgodnie art. 2 ust. 3b ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.( Dz. U.2022 poz. 1962 ze zm.): „w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.” Dodatek węglowy przysługuje gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wymienione w art.2 ust.1 zostało zgłoszone do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do 11 sierpnia 2022 r. Odpowiedzi na pytania udzielamy pod numerem telefonu 41 347-56-71.

  Czytaj Więcej o: WAŻNE - Informacja o dodatku węglowym
 • OGŁOSZENIE

  W związku z planowanymi na dzień 30 września 2022r. pracami serwisowymi centrali telefonicznej Urzędu Gminy informujemy iż mogą wystąpić problemy z połączeniami telefonicznymi do Urzędu Gminy oraz jednostek podległych tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Planowane przerwy w komunikacji wystąpią w godzinach 13.00 – 16.00.

  Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej można kontaktować się pod numerem telefonu: 798-572-835.

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE
 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

  W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, że dostępne są już wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła niż węgiel. Dodatek składamy na pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG¹, olej opałowy. Wysokość dodatku wynosi:

  3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane pelletem drzewnym innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego:

  1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek , koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

  500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

  2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  Powyższy dodatek dotyczy wnioskodawców których główne źródło ciepła jest zgłoszone lub wpisane lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.), jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe kocioł gazowy zasilany skroplonym LPG, kocioł olejowy.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o dodatek mogą się ubiegać gospodarstwa domowe które nie skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.) ani nie został złożony wniosek o wypłatę tego dodatku.

  Z powyższego dodatku nie mogą skorzystać gospodarstwa domowe które zakupiły paliwa stałe, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała z tego tytułu rekompensata na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 24 ust.5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw „.. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy który złożył jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”

  Komplet dokumentów tj. wniosek, klauzulę informacyjną RODO oraz deklarację źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można składać w GOPS Nowiny od dnia 22.09.2022 r.

  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (41) 347-56-73.

   

  ¹) Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

   

  Czytaj Więcej o: Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła